Your lively neighbourhood hotel

peace
Rezervovat nyní

PPREDPIS O OCHRANE OSOBNÍCH ÚDAJU

Červeně malované umělecké dílo se srdcem s otevřenými ústy.

PPREDPIS O OCHRANE OSOBNÍCH ÚDAJU

Nové zmeny v našem Predpisu o ochrane osobních údaju

 

Ochrana osobních údaju a bezpecnost vašich informací jsou pro nás velice duležité. Pripravili jsme zmeny v Predpisu o ochrane osobních údaju, které se týkají informací, jež poskytujete po datu uvedeném výše v rádku oznaceném „Verze“. Tyto zmeny zahrnují:

 

1. Detailní informace týkající se otázky, jaké osobní údaje a další informace od vás shromaždujeme, jakým zpusobem je shromaždujeme a jak jsou tato data používána;

2. Další typy tretích stran, s nimiž vaše data sdílíme, a za jakými úcely je sdílíme.

 

Pro další informace si, prosím, prectete celý níže uvedený Predpis o ochrane osobních údaju.

 

Spolecnost Penta Hotels Worldwide GmbH a další spolecnosti patrící do její skupiny (souhrnne „Penta“, prípadne „my“, „náš“) jsou zavázány k ochrane vašeho soukromí a chtejí, abyste se seznámili, jakým zpusobem shromaždujeme, získáváme a jinak používáme informace o vás. Odkazy v tomto Predpisu o ochrane osobních údaju na spolecnost „Penta“ a k plurálu „my“ jsou odkazy na subjekt odpovedný za zpracování vašich osobních údaju, což je obecne subjekt, který vaše osobní údaje v konkrétních prípadech získává. Tento subjekt je rovnež oznacován jako zpracovatel osobních údaju.

Tento Predpis o ochrane osobních údaju popisuje naše postupy pri zpracování informací, které od vás shromaždujeme, když navštívíte naše internetové stránky nebo jakékoli jiné stránky, jež odkazují na tento Predpis o ochrane osobních údaju (dále jen „stránky“), a když s vámi komunikujeme pomocí e-mailových sdelení, jež se vztahují k tomuto Predpisu o ochrane osobních údaju (vcetne „stránek“ oznacovaných jako „Služby“). Tento Predpis o ochrane osobních údaju rovnež popisuje naše postupy vtahující se k ochrane vašeho soukromí, když s vámi komunikujeme off-line, napríklad když poskytujete informace pres naše call centra nebo osobne, prípadne když se ubytujete v nekterém z našich hotelu („Off-line služby“).

Spolecnost Penta rídí hotely jménem tretích stran, tedy majitelu hotelu („Majitelu“), což zahrnuje též stanovení úcelu a prostredku urcených ke zpracování osobních údaju v souvislosti s provozem hotelu. Když je od vás v hotelu získána informace, vcetne údaju v souvislosti s rezervací pobytu v hotelu, stává se spolecnost Penta správcem vašich osobních údaju a zpracování vašich informací podléhá postupum popsaným v tomto dokumentu, pokud není výslovne uvedeno jinak. Všude, kde se v tomto dokumentu odkazuje na „Služby“, vztahují se dané pasáže ve stejné míre i na „Off-line služby“.

Tento Predpis o ochrane osobních údaju stanovuje základní pravidla pro zpracování osobních údaju, které od vás shromáždíme nebo které nám poskytnete, a prehled vašich voleb týkajících se techto údaju.

Tento Predpis o ochrane osobních údaju se nevztahuje na internetové stránky a online služby, které mají vlastní predpisy o ochrane osobních údaju a nezahrnují tento Predpis o ochrane osobních údaju odkazem na jeho znení ani jiným zpusobem.

Odlišné predpisy pro ochranu osobních údaju se mohou vztahovat k jiným cástem naší prítomnosti na internetu – napríklad k stránkám urcených k online získávání klientu.

Naše postupy související s ochranou osobních údaju se mohou lišit v ruzných zemích, v nichž pusobíme, aby odrážely místní praxi a splnovaly právní nároky, takže naše postupy mohou být v prípade podobných jurisdikcí více omezeny. V techto prípadech vás budeme vždy konkrétne informovat.

 

Prectete si, prosím, tento Predpis o ochrane osobních údaju peclive. Poskytnutím vašich osobních údaju a dalších informací skrze naše Služby souhlasíte s tím, že vaše osobní data budou zpracována v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Predpisu o ochrane osobních údaju. Jestliže je pro vás jakákoli podmínka uvedená v tomto Predpisu o ochrane osobních údaju neprijatelná, nepoužívejte, prosím, Služby a neposkytujte žádné osobní údaje.

1. Jaké informace spolecnost penta shromažduje?

1.1 Osobní údaje

Termín „osobní údaje“ se v tomto Predpisu o ochrane osobních údaju používá ve smyslu jakékoli informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné osobe nebo k definici podle príslušné právní úpravy. Shromaždujeme osobní údaje následující povahy:

 • vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní císlo, fyzická adresa (fakturacní a poštovní), firma, titul;
 • demografické informace, místo vydání úredních dokladu;
 • údaje o vaší kreditní nebo debetní karte;
 • informace o vašem pobytu, zvláštních práních a preferencích (vcetne typu pokoje, kterému dáváte prednost, podlaží, druhu dovolené, požadovaného vybavení, jazyka pro komunikaci, zájmu, konícku, veku detí ci spolecníku a jakýchkoli dalších aspektu použitých Služeb);
 • IP adresy, detaily a profily internetového uživatelského úctu, když se prihlásíte ke svému clenskému úctu ve spolecnosti Penta;
 • informace z úctu na sociálních sítích, profilové fotografie ci obrázky;
 • informace, feedbacky nebo obsah, který poskytujete ohledne svých marketingových preferencí v dotaznících, anketách, komentárích, soutežních akcích nebo reklamních nabídkách na našich Službách nebo v materiálech tretích stran;
 • obrazový materiál a videonahrávky z využívání uzavrených okruhu kamerových systému, sesbíraných behem vaší návštevy v hotelu spolecnosti Penta, umožnuje-li to príslušná právní úprava;
 • rozhovory, vcetne nahrávek nebo monitorování telefonátu na linky poskytovaných služeb za úcelem zajištení odpovídající kvality techto služeb, a další druhy komunikace, jako napr. zprávy z internetových aplikací nebo SMS zprávy, umožnuje-li to príslušná právní úprava nebo na základe vašeho souhlasu;
 • kontaktní údaje týkající se zamestnancu prihlášených pres podnikové úcty, podnikatelu a dalších osob, s nimiž jsme v obchodním vztahu (napr. zprostredkovatelu služeb cestovního ruchu, ubytovatelu, poradatelu akcí);
 • další typy informací, které se nám rozhodnete dobrovolne poskytnout.

 

1.2 Citlivé osobní údaje

Obcas se muže stát, že nám poskytnete nebo my získáme údaje, které se považují za citlivé osobní informace neboli „zvláštní kategorie osobních údaju“ podle príslušné právní úpravy (v tomto dokumentu se oznacují jako „citlivé osobní údaje“). Napríklad nám mužete poskytnout údaj o své náboženské príslušnosti, budete-li v jednom z našich hotelu porádat nejakou akci nebo se jí úcastnit, nebo nám sdelíte informace o svém zdravotním stavu nebo dietních omezeních, abychom vám mohli behem vašeho pobytu náležite vyhovet.

Citlivé osobní údaje zpracováváme pouze v tom prípade, že to umožnuje príslušná právní úprava, a jen v takovém rozsahu, v jakém to tato úprava umožnuje, prípadne na základe vámi vyjádreného souhlasu. Nestanoví-li tak príslušná právní úprava, nemusíte nám poskytnout žádné citlivé osobní údaje o své osobe. Rozhodnete-li se tak neucinit, vaše rozhodnutí vám nijak nebrání nadále využívat naše Služby.

 

1.3 Osobní údaje od tretích stran

Osobní údaje vztahující se k vaší osobe mužeme shromaždovat od tretích stran, napr. od poskytovatelu platebních karet, cestovních agentur a internetových ubytovacích portálu, z jiných hotelu spolecnosti Penta, které jste dríve navštívili, z verejných databází, od marketingových partneru, tretích stran, jež prodávají produkty a služby pod našimi znackami, a z vašich profilu na sociálních sítích v souladu s vaším nastavením takových služeb.

Poskytnete-li nám navíc v souvislosti se Službami osobní údaje vztahující se k jiným osobám – napríklad údaje vašich detí nebo jiných doprovázejících osob –, stvrzujete tím, že máte oprávnení tak cinit a že svolujete k užití jejich osobních údaju za úcely popsanými v tomto Predpisu o ochrane osobních údaju.

2. KDY SE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽDUJÍ?

Vaše osobní údaje získáváme mnoha zpusoby. Ty zahrnují:

 

Když si zajištujete rezervaci, pobýváte v hotelu, pripravujete nebo navštívíte nejakou akci. Návštevníci, kterí se rozhodnou k rezervaci s využitím našich Služeb nebo pres Off-line služby, budou požádáni o poskytnutí specifických osobních údaju vcetne jména, e-mailové adresy a kontaktních údaju, zároven s informacemi potrebnými k zajištení rezervace, tedy napr. císla kreditní karty. Vaše osobní údaje shromaždujeme, abychom vám poskytli kvalitní služby, vcetne toho, že pri nákupu zboží a služeb nás mužete informovat o jakýchkoli požadavcích nebo mužete využít služeb, jako jsou správcovské služby, zdravotní kluby nebo lázenské procedury, aktivity, pronájem zarízení a služby hlídání detí. Plánujete-li nebo organizujete-li u nás nejakou akci, shromaždujeme informace o chystaném setkání a o akci, tedy napr. vaše jméno, kontaktní údaje, datum a úcel akce, pocet požadovaných hostinských pokoju a dobu pobytu. Rovnež shromaždujeme informace o hostech, kterí jsou soucástí vaší skupiny nebo návštevníky akce.

 

Od majitelu. Jak uvedeno výše, spravujeme hotely jménem Majitelu. Zarezervujete-li si pobyt v hotelu, který spravujeme, prímo u Majitele, obdržíme od majitele príslušného hotelu vaše osobní údaje, mezi než patrí napr. informace o vašem pobytu nebo platební informace, a zároven urcíme úcely a prostredky zpracování osobních údaju v souvislosti s provozem hotelu. Penta je proto zodpovedným zpracovatelem vašich osobních údaju a zpracování techto informací se rídí predpisy o ochrane osobních údaju spolecnosti Penta popsanými v tomto dokumentu, pokud není výslovne uvedeno jinak.

 

Zareagujete-li na reklamní nabídku nebo zúcastníte-li se soutežních akcí. Jestliže se prihlásíte k reklamním nabídkám, odberu newsletteru nebo se zúcastníte soutežních akcí, získáme vaši e-mailovou adresu.

 

Poskytnete-li nejaké komentáre a feedbacky nebo komunikujete-li s námi. Ceníme si našeho vztahu s vámi a neustále usilujeme o vylepšení našich služeb. Mužeme shromáždit osobní údaje, které nám dobrovolne poskytnete v dotaznících, anketách, návštevnických hodnoceních nebo v komentárích, vcetne internetových stránek tretích stran. Při používání průzkumného formuláře můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje jako jsou vaše preference, IP adresy, MAC adresy a identifikátory cookies. Vaše osobní údaje shromaždujeme rovnež tehdy, když s námi komunikujete pres textové zprávy, e-mailem nebo jiným prostredky, jako napr. pres WeChat.

 

Sdílíte-li fotografie. Shromaždujeme a zverejnujeme fotografie a obrázky, jež s námi dobrovolne sdílíte ohledne svých zkušeností s námi, a které napríklad zasíláte na stránky našich Služeb.

 

Ze sociálních médií. Shromaždujeme informace z aktivit na sociálních sítích, napríklad když naší internetové stránce udelíte „lajk“, sdílíte obsah, sdílíte fotografie nebo nás sledujete na stránkách sociálních médií jako Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram nebo WeChat. Jestliže se rozhodnete zaregistrovat, prihlásit se nebo propojit se Službami s použitím svého úctu na sociálních sítích, jsou s námi sdíleny jisté osobní údaje v souladu s nastavením vašeho úctu ve službe sociálních médií, napríklad místo pobytu, prihlašování k internetovým stránkám, zájmy, fotografie, update statusu i další osobní údaje, jež mohou být soucástí vašeho profilu nebo profilu nekterého z vašich prátel.

 

Ucházíte-li se o zamestnání. Jestliže se rozhodnete ucházet se u nás online o zamestnání, zpusob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, je dále popsán v <>, nikoli v tomto Predpisu o ochrane osobních údaju.

 

Z jiných zdroju. Vaše osobní údaje mužeme získat i z jiných zdroju, jako jsou verejné databáze, spolecní marketingoví partneri a od dalších tretích stran vcetne cestovních kancelárí a partnerských spolecností spravujících platební karty.

 

Dotážete-li se na další rozvoj spolecnosti nebo možnosti majitele. Vaše osobní údaje vcetne vaší e-mailové adresy mužeme získat, jestliže nás kontaktujete, abyste se více dozvedeli o dalším rozvoji naší spolecnosti nebo o možnostech konkrétního majitele.

3. PROC SE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVAJÍ?

Vaše osobní údaje používáme mnoha zpusoby, jak je níže popsáno.

 

3.1 Plnení smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli dostát smlouve, kterou jsme s vámi uzavreli, vcetne dojednání vaší rezervace, poskytnutí zboží a služeb, o než žádáte, nebo abychom informovali majitele o vašem pobytu, abychom vám mohli poskytnout služby pri návšteve hotelu nebo jiného zarízení, které spravujeme.

 

3.2 Oprávnené obchodní duvody.

Vaše osobní údaje používáme všude tam, kde pro to existují oprávnené obchodní duvody, vykonávané tretí stranou nebo prímo námi. To zahrnuje poskytování nadstandardních zákaznických služeb na míru, když pobýváte s námi v kterémkoli z hotelu, dodržování bezpecnosti našich Služeb a ochranu našich operací nebo operací sesterských spolecností naší skupiny ci jiných tretích stran a distribuci a odpovedi na dotazníky a ankety ohledne vašich zkušeností, umožnující vám úcastnit se soutežních akcí, souteží a jiných reklamních kampaní, i správu všech techto aktivit. Mejte, prosím, na pameti, že nekteré z techto souteží se rídí dalšími pravidly, jež mohou obsahovat dodatecné informace ohledne toho, jaké osobní údaje shromaždujeme a jak jsou používány. Doporucujeme vám si tato pravidla peclive precíst. Tyto oprávnené obchodní duvody rovnež zahrnují skutecnost, že vám poskytneme informace, o které požádáte, a zodpovíme vaše dotazy, anonymizujeme osobní data poskytnutá v souladu s tímto Predpisem o ochrane osobních údaju, abychom vylepšili naše stávající Služby a dále rozvíjeli naše programy a nové služby; a v souladu s príslušnými právními predpisy mužeme rovnež poskytovat osobní údaje v prípade podnikových zmen, k nimž patrí prodej, sloucení s jinou spolecností nebo zmena vedení.

 

3.3 Abychom plnili právní povinnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme, je-li nutné dostát právním požadavkum, s nimiž mohou být svázány. To zahrnuje splnení právních postupu, vyhovení požadavkum verejných a vládních úradu na celém svete a úsilí o taková dostupná opatrení, která omezí možnosti škod, jež mužeme utrpet my nebo tretí strany.

 

3.4 S vaším souhlasem. 

Vaše osobní údaje zpracováváme, jestliže k tomu máme od vás právoplatný souhlas vcetne komunikace s vámi (vcetne e-mailu nebo textových zpráv) behem vašeho pobytu, zasílání reklamních nabídek, newsletteru a informací o nás, našich Službách a dalších marketingových akcích v souladu s vašimi preferencemi po skoncení vašeho pobytu a zpracování citlivých osobních údaju, které jste nám prípadne poskytli v souvislosti s vaším pobytem, jako napríklad informace o dietních omezeních nebo speciálních podmínkách ubytování z fyzických nebo zdravotních duvodu.

 

3.5 Životne duležitý zájem.

Za jistých okolností, kdy není možné obdržet váš souhlas, muže být pro nás nezbytné zpracovat vaše osobní údaje vcetne citlivých osobních údaju, které jste poskytli prostrednictvím našich Služeb, je-li to ve vašem životne duležitém zájmu nebo v zájmu jiných osob, napríklad v prípade mimorádné události ci ohrožení života.

 

Nebudeme prodávat, pronajímat ani sdílet vaše informace bez vašeho souhlasu, pouze v souladu s tímto Predpisem o ochrane osobních údaju nebo za úcelem uvedeným v nekterých internetových formulárích na internetových stránkách našich Služeb, kde nám poskytnete své osobní údaje.

4. KDY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PREDÁVÁME TRETÍM STRANÁM?

Vaše osobní údaje mužeme predat nebo sdílet v následujících prípadech:

 

4.1 Hotely.

Osobní údaje, jež nám poskytnete ve spojitosti se zajištením rezervace, jsou sdíleny s príslušným hotelem z duvodu, abychom splnili požadavek, který jste v rezervaci uvedli. Hotel muže být rízen námi, ale vlastnen nezávislou tretí stranou, majitelem. Po vašem pobytu uchováváme vaše osobní údaje vcetne detailu a preferencí týkajících se vašeho pobytu (napr. typ pokoje, zájmy, konícky, použité vybavení), abychom vám poskytli osobne nastavené služby behem vašeho príštího pobytu v souladu s vašimi preferencemi.

 

Proti uchovávání vašich osobních údaju k tomuto úcelu mužete vznést námitku tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno v oddíle 11 tohoto Predpisu o ochrane osobních údaju.

 

4.2 Pobocky.

Jsme soucástí globální spolecnosti a mužeme vaše osobní údaje poskytnout dalším spolecnostem nebo hotelum v rámci naší skupiny, vcetne našich pobocek v Hongkongu a v Evropském hospodárském prostoru, abychom vám pomohli zajistit služby, které si spojujete s pobytem v našich hotelech, a poskytnout vám marketingovou komunikaci v souladu s vašimi volbami. Kompletní seznam našich zastrešujících spolecností je následující:

 

Penta Hotel Holdings Limited (Britské Panenské ostrovy), Penta Hotels (Asie a Pacifik) Limited (Hong Kong); Penta Hotels Worldwide GmbH (Nemecko).

 

4.3 Komercní poskytovatelé služeb a dodavatelé.

Zpracování nekterých funkcí nebo informací mužeme zadat subdodavatelum a tretím stranám, jež poskytují služby jako hosting našich Služeb, datové analýzy, zpracování plateb a údaju z kreditních karet, plnení objednávek, zákaznické služby, rozesílání e-mailu, financní služby, dodavatelské služby, reklamní síte a informacní technologie. Vaše osobní údaje rovnež sdílíme s dalšími poskytovateli služeb, kterí provozují lázenskou péci, módní salony a restaurace v rámci našich hotelu, nebo návrhári a organizátory akcí, které u nás plánujete nebo porádáte.

 

4.4 Externí partneri.

Vaše osobní údaje mužeme sdílet s dalšími partnery, konzultanty a poradci, kterí nám poskytují nekteré služby, vcetne financních institucí, externích auditoru, právníku a vydavatelu platebních karet.

 

4.5 Partneri v oblasti cestovního ruchu. 

Vaše osobní údaje mužeme sdílet s vybranými tretími stranami. Napríklad mužeme pomáhat zajistit pronájem automobilu a v zájmu poskytnutí techto služeb sdílet osobní údaje s jejich dodavateli. Mužeme rovnež spolupracovat s tretími stranami, jako jsou cestovní kanceláre nebo letecké spolecnosti, abychom jim umožnili poskytnout vám jednotný zdroj pro nákup služeb spojených s vaším cestováním. Upozornujeme, že tento Predpis o ochrane osobních údaju se nevztahuje na informace, které poskytnete prímo tretím stranám.

 

4.6 Sociální média a internetová fóra. 

Jestliže se pripojíte na jednu z našich stránek na sociálních sítích, mužeme vaše osobní údaje predat vašim prátelum propojených s vámi pres váš úcet v dané sociální síti, dalším uživatelum príslušné internetové stránky a poskytovateli vašeho úctu na sociální síti, a to v souladu s vašimi aktivitami sdílení na sociálních sítích. Mužeme zrizovat stránky s hodnocením, internetová fóra, blogy a další obsah tvorený uživateli a uživatelum prístupný. Jakékoli informace zverejnené v techto oblastech patrí k verejným informacím. Meli byste dbát zvýšené opatrnosti, rozhodnete-li se v tomto kontextu zverejnit své osobní údaje. Neneseme odpovednost za ochranu osobních údaju jiných uživatelu vcetne internetových operátoru, jimž tyto informace poskytnete.

 

4.7 Prevody obchodních dat.

Majitel muže nekdy svuj hotel prodat a Penta dále nemusí takový hotel spravovat. V podobných prípadech mužeme zahrnout osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, prípadne správu techto osobních údaju jako soucást majetku pri obchodním vyrovnání. Jestliže napríklad prestaneme spravovat hotelové zarízení, které nevlastníme, majitel muže nadále uchovávat a využívat vaše osobní údaje z duvodu pokracujících podnikatelských aktivit v souladu s rízením hotelu vcetne prímého marketingu. Dále mužeme poskytnout vaše osobní údaje kupci nebo jinému nástupci v prípade, kdy dojde ke sloucení, prodeji nebo jinému majetkovému presunu, v nemž námi uchovávané osobní údaje o našich uživatelích zahrneme do majetkové transakce.

 

4.8 Anonymizovaná data.

Úhrnná data mužeme sdílet s tretími stranami souborne a anonymním zpusobem, který nezprístupnuje osobní údaje.

 

4.9 Právní odpovednost.

Jde o prípad, kdy nám nastane povinnost vaše osobní údaje predat nebo sdílet, abychom vyhoveli právním povinnostem v souladu s požadavkem zákona, právním úkonem nebo jiným právním procesem, prípadne v zájmu prosazení ci aplikace podmínek pro hotelový pobyt a dalších smluvních závazku vcetne fakturacních a inkasních duvodu, ochrany práv, majetku ci bezpecnosti naší, našich hostu nebo jiných osob. To muže zahrnovat výmenu informací s jinými spolecnostmi a organizacemi za úcelem ochrany pred zproneverou a snížení úverového rizika.

5. JAKÉ COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE SPOLECNOST PENTA SHROMAŽDUJE?

5.1 Automatický sber dat.

Ke sberu jistých statistických (neosobních) informací o vašem zarízení, internetových aktivitách a chování vcetne (a) anonymizovaných podrobností o vašich návštevách našich Služeb, mezi než patrí napr. místo pobytu, den a cas prístupu; (b) informací o vašem pocítaci a internetovém pripojení, operacním systému, hostingu a typu prohlížece; a (c) podrobností o používání internetových stránek a postupech – mužeme použít technologie automatického sberu dat.

 

5.2 Cookies.

Jak je dále popsáno v Pravidly používání cookies, cookies a další podobné technologie (napr. web beacons, pixelové a reklamní tagy a identifikátory zarízení) používáme k rozpoznání vašeho prístupu a vašeho prístroje (vašich prístroju) napríc nejruznejšími online Službami a na ruzných zarízeních. Rovnež povolujeme používání cookies tretím stranám tak, jak je uvedeno v našich Pravidly používání cookies. Cookies mužete ovládat pres nastavení svého prohlížece a pomocí dalších nástroju. Pro více informací o cookies, které shromaždujeme, a o možnostech, jak je vyradit, navštivte, prosím, stránku s našimi Pravidly používání cookies.

 

5.3 Pluginy ze sociálních médií.

Jednou z vlastností našich internetových stránek je skutecnost, že používá technologii, již nazýváme sociální pluginy (dále jen „pluginy“) ze sociálních sítí LinkedIn, Facebook a Instagram. Tyto pluginy jsou oznaceny odpovídajícím logem sociální síte. Jakmile navštívíte naši internetovou stránku, váš prohlížec naváže prímé spojení se servery techto sociálních sítí. Obsah pluginu je ze sociální síte prenesen prímo do vašeho prohlížece, který ho poté integruje do internetové stránky.

 • 5.3.1 Integrace pluginu zpusobí, že napríklad Facebook obdrží informaci, že jste navštívili príslušnou stránku našich Služeb. Jste-li prihlášeni k Facebooku, bude schopný priradit vaši návštevu k vašemu facebookovému úctu. Vezmete, prosím, na vedomí, že k výmene techto informací dochází už ve chvíli, kdy navštívíte naše internetové stránky, bez ohledu na to, jestli na plugin zareagujete, nebo ne. Reagujete-li na pluginy, napr. stisknutím tlacítka „To se mi líbí“, odpovídající informace je zaslána vaším prohlížecem prímo Facebooku, kde je uložena. Informaci o úcelu a rozsahu shromaždování dat i o tom, jak jsou tato data následne zpracovávána a využívána sociálními sítemi, spolu s vašimi právy a volitelným nastavením na ochranu vašeho soukromí, najdete v oznámení o ochrane dat jednotlivých sociálních sítí.
 • 5.3.2 Nechcete-li zahrnout sociální síte do shromaždování dat o vás prostrednictvím našich internetových stránek, musíte se odhlásit od príslušné sociální síte ješte predtím, než naše internetové stránky navštívíte. Prejete-li si zabránit výmene informací mezi výše zmínenými sociálními sítemi behem své návštevy našich internetových stránek, mužete v nastavení svého prohlížece nebo pomocí jiných nástroju vypnout používání cookies. Pro více informací navštivte, prosím, internetovou stránku s našimi Pravidly používání cookies.

 

5.4 Wi-fi a místní internetové služby.

Behem používání služeb wi-fi a za úcelem jejich poskytování v našich hotelech mužeme shromaždovat identifikátory zarízení (napr. vaši IP adresu nebo jiný unikátní identifikátor). Na základe vašeho souhlasu mužeme rovnež z vašeho prístroje sbírat informace pres služby wi-fi nebo pomocí jiných technologií informace o vaší poloze, abychom vám poskytli individualizované služby pro príslušnou lokaci, napr. nabídky a reklamy prizpusobené vašim zájmum nebo pomoc s vyhledáním hotelu ve vaší blízkosti.

 

5.5 Do Not Track (Nesledovat).

V soucasné dobe nemeníme naše sebraná data a zažitou praxi na základe nastavení Do Not Track (nesledovat).

 

5.6 Google Analytics a další nástroje.

Pro naše Služby využíváme Google Analytics, a webové analytické služby spolecnosti Google Inc. se sídlem v Mountain View, USA (dále jen „Google“). Dále používáme webové analytické služby známé jako Matomo a poskytované spolecností InnoCraft Ltd. se sídlem ve Wellingtonu na Novém Zélandu. Pro více informací o možnostech vaší volby navštivte, prosím, internetovou stránku s našimi Pravidly používání cookies.

6. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

6.1

Dodržujeme obchodne primerená bezpecnostní opatrení urcená k ochrane osobních údaju, které shromaždujeme, pred neautorizovaným použitím, vyzrazením, úpravami nebo znicením. Navzdory krokum, které podnikáme na ochranu vašich osobních údaju, není žádná metoda prenosu dat pres internet ani metoda jejich elektronického ukládání stoprocentne spolehlivá. Usilujeme o ochranu vašich informací, ale nemužeme zarucit a zajistit, že jsou vaše osobní údaje za stávajících bezpecnostních technologií v absolutním bezpecí.

 

6.2

E-mailová komunikace s našimi Službami navíc není zabezpecená, pokud není jednoznacne uvedeno, že tomu tak je. Jde o riziko, které k používání e-mailu neodmyslitelne patrí. Budte si toho, prosím, vedomi, vyžadujete-li zaslání informací nebo zasíláte-li naopak nám informace ci vyplnené formuláre prostrednictvím e-mailu.

7. INTERNETOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY TRETÍCH STRAN

7.1

Naše Služby mohou obsahovat odkazy nebo mít funkce spravované internetovými stránkami nebo službami tretích stran, které nevlastníme a neovládáme. Napríklad vám dáváme možnost pripojit se nebo sdílet naše Služby (a obsah, k nemuž máte prístup) pres internetové rozhraní nekterých sociálních médií.

 

7.2

Tento Predpis o ochrane osobních údaju se zabývá pouze shromaždováním, použitím a predáváním informací z naší strany na základe vašeho prístupu k našim Službám. Tento Predpis o ochrane osobních údaju se nevztahuje k predpisum nebo praxi žádných tretích stran, jejich internetových stránek nebo vlastností, jimiž jsou propojeny nebo umožnují propojení s našimi Službami. Poskytujete-li informace jakékoli tretí strane, mohou se uplatnovat jiná pravidla pro shromaždování a použití vašich osobních údaju.

 

7.3

Mužeme rovnež být partnery omezeného poctu poskytovatelu internetového pripojení, kterí tak mohou našim hostum nabízet prístup k internetu. Vaše využívání internetových služeb poskytovaných v našem zarízení se deje na základe podmínek poskytovatele internetového pripojení pro užití tohoto pripojení a v souladu s jeho pravidel o ochrane osobních údaju, s nimiž se mužete seznámit pres odkazy na prihlašovací stránce dané služby nebo návštevou internetových stránek príslušného providera.

8. PRESHRANICNÍ PRENOSY DAT

8.1

Osobní údaje a další informace, které od vás shromáždíme, budou zaslány a uloženy v cílových destinacích mimo Evropský hospodárský prostor („EHP“). Rovnež mohou být zpracovány zamestnanci pracujícími pro nás mimo EHP nebo jinými spolecnostmi zabývajícími se zpracováním dat a zpracovávající tato data naším jménem. To zahrnuje zamestnance a poskytovatele služeb zabývajícími se mimo jiné uspokojením vašich požadavku nebo objednávky a poskytováním podpurných služeb. Více informací o tom, komu vaše osobní údaje predáváme, mužete najít v oddíle 4.

 

8.2

V souladu s platnými právními predpisy na ochranu osobních údaju jsme uzavreli smlouvy o mezinárodním prenosu dat na základe evropských smluvních predpisu Evropské unie, abychom zajistili náležitá a odpovídající bezpecnostní opatrení na ochranu osobních údaju predávaných do zemí mimo EHP, kde není vždy zarucena adekvátní úroven ochrany. Upravenou verzi techto smluv (s odstranením údaju obchodní povahy) je možné obdržet, obrátíte-li se na nás pres kontaktní údaje uvedené níže v oddíle 14.

9. JAK DLOUHO JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k naplnení úcelu popsaným v tomto Predpisu o ochrane osobních údaju, není-li v souladu s platnou právní úpravou vyžadována nebo povolena doba delší. Upozornujeme, že jisté informace mužeme uchovávat z úcetních duvodu nebo kvuli dokoncení transakcí (napr. když si neco nakoupíte nebo zadáte rezervaci) a vy v danou chvíli nebudete moci zmenit nebo smazat své osobní údaje, které jste poskytli, dokud nebudou príslušné nákupy nebo rezervace realizovány.

10. JAK MUŽETE SPRAVOVAT INFORMACE, KTERÉ SE O VÁS SHROMAŽDUJÍ?

10.1 E-maily obchodní povahy (EU a mimo EU).

Jste-li uživatelem s místem pobytu v EU, zašleme vám e-maily obchodní povahy pouze v prípade, když predem obdržíme váš výslovný souhlas, krome prípadu, kdy jsme vaši e-mailovou adresu získali v prubehu obchodní transakce nebo dojednávání takové transakce o prodeji produktu nebo služeb a kdy e-maily obchodní povahy predstavují pouze marketing obdobných produktu nebo služeb. Bez ohledu na místo vašeho pobytu se mužete z príjmu e-mailu obchodní povahy odhlásit, budete-li se rídit instrukcemi obsaženými v každém takovém e-mailu. Odhlášení z jednoho typu komunikace vás nemusí nutne odhlásit z jiného komunikacního zpusobu, pokud nepožadujete odhlášení ze všech typu komunikace, které jsou vám zasílány. Upozornujeme, že vám mužeme i v prípade, kdy se odhlásíte z príjmu e-mailových zpráv, stále zasílat nekomercní (transakcní) e-maily vztahující se k vašemu úctu a k vašim transakcím uskutecneným prostrednictvím Služeb.

 

10.2

Majitelé (po skoncení nebo vypršení našich smluv o zastupování) a poskytovatelé služeb tretích stran mohou vaše osobní údaje použít pro marketingové úcely, avšak je-li místo vašeho pobytu v EU, mohou tak ucinit pouze na základe vašeho výslovného predchozího souhlasu. Chcete-li se odhlásit ze zasílání nabídek prímo od majitelu a poskytovatelu služeb tretích stran, mužete tak ucinit na základe instrukcí obsažených v e-mailech, které vám zašlou.

 

10.3 Textové zprávy a SMS. 

K odhlášení textových zpráv použijte odpoved STOP na zprávu, kterou obdržíte, nebo kontaktujte hotel nebo recepci príslušného zarízení a informujte je, že si nadále neprejete textové zprávy dostávat.

 

10.4 Prístup a propojení na sociální média. 

Jestliže se k Službám pripojíte pres svuj úcet na sociálních sítích nebo propojíte ci sdílíte své užití našich Služeb pres svuj profil na sociálních sítích, mužete spravovat svá svolení udelená tretím stranám na sociálních sítích nastavením svého uživatelského úctu. Rovnež mužete zamezit našemu prístupu k vašemu úctu na sociálních sítích nebo jiným zpusobem rídit, jaké informace budou tyto tretí strany na sociálních sítích s námi sdílet, pokud nastavíte na svém úctu v dané sociální síti príslušnou úroven ochrany svého soukromí.

11. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA OHLEDNE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJU?

V souladu s platnými zákony a právními predpisy mužete kdykoli uplatnit jistá práva vcetne následujících práv:

 

11.1 Prístup.

Právo požádat o prístup ke svým osobním údajum, které zahrnuje právo získat od nás potvrzení, jestli vaše osobní údaje zpracováváme, a v prípade, že tomu tak je, máte právo na prístup k temto osobním údajum a k informacím vztahujícím se k otázce, jak jsou zpracovávána.

 

11.2 Oprava nebo výmaz.

Právo na opravu ci výmaz vašich osobních údaju, zahrnující právo na doplnení vašich nekompletních osobních údaju.

 

11.3 Omezení.

Právo omezit zpusob zpracování týkající se vašich osobních údaju, které zahrnuje i možnost zabránit nám za jistých podmínek v tom, abychom pokracovali ve zpracování vašich osobních údaju (napr. když vznesete námitku proti presnosti vašich osobních údaju, zastavíme zpracování na dobu umožnující nám overit presnost osobních údaju).

 

11.4 Námitka.

Právo ohradit se za jistých okolností proti zpracování vašich osobních údaju, vcetne možnosti ohradit se proti zpracování vašich osobních údaju pro úcely prímého marketingu nebo ohradit se proti zpracování vašich osobních údaju, je-li tak ucineno na základe oprávnených zájmu.

 

11.5 Prenositelnost údaju.

Právo na prenositelnost údaju, zahrnující jistá práva umožnující nechat vaše osobní údaje prenášet od nás k vám nebo k jinému správci.

 

11.6 Souhlas.

Zpracováváme-li vaše osobní údaje na základe vašeho souhlasu, máte právo od tohoto souhlasu kdykoli odstoupit s platností do budoucnosti. Jakékoli požadavky v souvislosti s výše uvedenými právy je možné vznést, když nás kontaktujete podle pokynu v clánku 14.

 

11.7 Stížnost.

V prípade nekterých jurisdikcí mužete mít rovnež právo podat stížnost k dozovému orgánu.

 

11.8 Právo na ochranu osobních údaju pro obyvatele Ruské federace:

V souladu s ruským federálním Zákonem o ochrane osobních údaju c. 152-FZ shromaždujeme, zaznamenáváme, systematizujeme, ukládáme, aktualizujeme (opravujeme a modifikujeme) a získáváme osobní údaje o ruských obcanech za použití databází umístených na území Ruské federace. Jelikož informace obsahující osobní údaje mohou být preneseny z Ruské federace do zemí zarucujících adekvátní úroven ochrany osobních údaju vcetne clenských státu Evropské unie a dalších zemí, které ruský zákon uznává jako zeme zarucující adekvátní ochranu, kopírujeme osobní údaje obyvatel Ruské federace do našich systému, abychom dokázali dodat požadované služby. Poskytnutím informací na internetových stránkách našich Služeb, zasláním clenských formuláru nebo zadáním rezervace nám poskytujete souhlas se zpracováním vašich osobních údaju.

 

11.9 Právo na ochranu osobních údaju pro obyvatele Kalifornie.

Podle Kalifornského obcanského zákoníku, paragraf 1798.83, jsou kalifornští rezidenti, kterí s námi navázali obchodní vztah, oprávneni požádat nás o výpis, v nemž je uvedeno, jaký typ osobních údaju o daném zákazníkovi jsme v uplynulém kalendárním roce sdíleli s tretími stranami za úcelem prímého marketingu techto tretích stran. Tento výpis obsahuje kategorie informací sdílené s tretími stranami, jména a adresy techto tretích stran a príklady typu služeb nebo produktu prodávaných temito tretími stranami. Jste-li kalifornským rezidentem a chcete-li nás požádat o takovýto výpis, zašlete, prosím, písemnou žádost na adresu Penta Hotels Worldwide GmbH, Mayfarthstrasse 15–19, 60314 Frankfurt am Main, Nemecko, k rukám: ochránce osobních údaju.


12. JAKÉ INFORMACE SE SHROMAŽDUJÍ O DETECH?

12.1

Naše Služby jsme nenavrhovali a nezamýšleli k použití pro osoby mladší 16 let. Služby by tudíž nemel používat nikdo pod 16 let bez dohledu dospelé osoby. Je-li vám méne než 16 let, neposkytujte, prosím, naprosto žádné osobní údaje.

 

12.2

Získáme-li neúmyslne osobní údaje nebo jiné informace od návštevníku našich stránek, kterí nedovršili 16 let, neposkytneme vedome tato data žádné tretí strane za jakýmkoli úcelem. Jestliže nám díte presto poskytne osobní údaje pres naše Služby, rodic nebo právní zástupce dítete nás muže kontaktovat a po tomto oznámení vymažeme z našich záznamu jakékoli informace shromáždené od detí, které nedovršily 16 let.

13. JAK JE TOMU SE ZMENAMI V OCHRANE OSOBNÍCH ÚDAJU?

Vyhrazujeme si právo kdykoli tento Predpis o ochrane osobních údaju pozmenit. Jakékoli provedené zmeny budou na této stránce oznámeny. Pristoupíme-li ke zmenám ve zpusobu zpracování vašich osobních údaju, sdelíme vám to v oznámení na hlavní stránce Služeb. Datum, kdy byl Predpis o ochrane osobních údaju naposled upravován, je uvedeno v záhlaví této stránky. Je vaší zodpovedností se ujistit, že máme od vás funkcní e-mailovou adresu, a pravidelne monitorovat a zjistit si, zda nedošlo k úpravám tohoto Predpisu o ochrane osobních údaju. Pokud budete pokracovat ve vužívání našich Služeb po techto úpravách, bude se to považovat za souhlas se zmenami v Predpisu o ochrane osobních údaju.

14. JAK NÁS MUŽETE KONTAKTOVAT

Máte-li jakékoli dotazy nebo poznámky ohledne praxe pri zpracování osobních údaju nebo k tomuto Predpisu o ochrane osobních údaju, kontaktujte nás, prosím, na e-mailové adrese privacy@pentahotels.com nebo poštou na adrese:

 

Penta Hotels Worldwide GmbH

k rukám: Ochránce osobních údaju

Mayfarthstrasse 15-19

60314 Frankfurt am Main

Nemecko

Pravidly používání cookies

ÚVOD

Tato pravidla používání cookies platí pro veškeré internetové stránky a služby (dále pod spolecným názvem „Služby“) spolecnosti Penta Hotels Worldwide GmbH a jejích sesterských organizací, které tato pravidla uplatnují nebo je prijímají s odkazem na jejich platnost v rámci spolecnosti. Termíny „Penta“ a nevyjádrený podmet „my“ v techto Pravidlech používání cookies odkazují obecne ke spolecnosti Penta Hotels Worldwide GmbH a k jejím sesterským organizacím.

 

CO JSOU COOKIES?

Penta používá cookies a další technologie k tomu, aby umožnila plné využívání Služeb, e-mailové korespondence nebo e-mailové inzerce, prípadne je užívá pro potreby inzerce v rámci jiných Služeb. Cookie je malý textový soubor, v nemž jsou uložena internetová nastavení. Témer každá internetová stránka používá technologii cookies. Cookies mimo jiné urychlují navigaci v našich Službách, uchovávají informacní stopu, takže je nemusíte pri každé návšteve našich stránek vyvolávat vždy znovu. Pomáhají nám poskytnout vám vždy takový obsah, který je vám šitý na míru, a umožnují nám dozvedet se o vaší návšteve.

Nekteré cookies vyžadují váš souhlas, jiné mu nepodléhají.

 

COOKIES NEVYŽADUJÍCÍ SOUHLAS UŽIVATELE.

Presne vymezený druh cookies, které zajištují funkce, bez nichž byste nemohli naše Služby využívat zpusobem, k nemuž jsou urceny. Tyto cookies se ukládají ve vašem pocítaci behem doby, kdy máte v prohlížeci otevrené naše stránky. Tento presne vymezený okruh cookies zajištuje, že se vám internetová stránka objeví ve chvíli, kdy chcete využít její funkce, ve verzi používající druh dat, jež odpovídají internetovému pripojení, které práve používáte. Tyto cookies rovnež zajištují, že se pri zmene stránek vyvolá funkce jejich zmeny. Cookies tohoto typu také ukládají vaše rozhodnutí ohledne používání cookies v našich Službách. Pro použití tohoto presne vymezeného druhu cookies se zapotrebí vašeho souhlasu.

 

COOKIES PODLÉHAJÍCÍ SOUHLASU.

Všechny další cookies, které nejsou naprosto nezbytné k využívání Služeb, presto ale plní duležité úkoly. Bez techto cookies nelze zachovat funkce urcené pro vaše pohodlí pri využívání našich Služeb, napríklad vaše osobní nastavení nebo automatické doplnování formuláru, a museli byste tak tyto údaje doplnovat vždy znovu na každé navštívené stránce.

 

DRUHY COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME.

Penta používá ctyri druhy cookies: presne vymezený okruh nezbytných cookies, cookies urcené ke zvýšení výkonnosti prohlížece, funkcní cookies a cookies pro marketingové úcely.

 • Presne vymezený okruh nezbytných cookies je zcela zásadní pro to, abychom vám umožnili pohybovat se v našich Službách a využívat jejich vlastnosti. Tyto docasné cookies existují pouze po dobu, po kterou máte otevrený internetový prohlížec, a používají se k technickým úcelum, napríklad zajištují lepší navigaci v našich Službách. Bez techto cookies nelze poskytnou služby, o než požádáte – napríklad si nelze zapamatovat vaši predchozí cinnost (napr. vložený text) ve chvíli, kdy se vrátíte na príslušnou stránku, aniž byste opustili okno prohlížece. Jakmile prohlížec uzavrete, tyto cookies zmizí.
 • Cookies urcené ke zvýšení výkonnosti prohlížece se uchovávají ve vašem pocítaci po delší dobu a jsou používány pro ruzné úcely vcetne sledování poctu jednotlivých prístupu k našim Službám a informacím, k nimž napr. patrí pocet návštev dané stránky, doba, kterou uživatel na stránce prumerne stráví, a další relevantní webové statistiky. Tyto cookies neuchovávají informace, které by umožnovaly identifikaci uživatele. Sesbíraná data jsou zprumerována, a tudíž anonymizována. Tyto cookies se používají výhradne ke zlepšení výkonnosti internetových stránek, a tedy i ke zlepšení uživatelského komfortu.
 • Funkcní cookies umožnují Službám ukládat informace, které již byly do stránek vloženy (napríklad uživatelská jména, jazykové predvolby nebo vaši polohu), takže vám mohou nabízet vylepšené funkce šité na míru uživateli. Když si napríklad zarezervujete pokoj, naše Služby vám mohou v prípade, že použijí cookie, která si pamatuje, v jakém regionu se práve nacházíte, nabídnout informace o místních daních. Funkcní cookies se rovnež používají k tomu, aby vám umožnily využívat funkce, které požadujete, napríklad prehrávání videí. Tyto cookies sbírají anonymní informace a neumožnují sledovat váš pohyb na jiných internetových stránkách.
 • Cookies pro reklamní úcely se používají pro uživatele k zobrazení reklam, které jsou zacílené a upravené podle jejich zájmu. Používají se rovnež k omezení frekvence, s níž se reklama objevuje, a merí úcinnost reklamních kampaní. Zjištují, zda príslušná osoba navštívila ci nenavštívila danou internetovou stránku. Tyto informace mohou být sdíleny s inzerenty tretích stran. Cookies urcené pro zlepšení oslovení cílové skupiny jsou casto propojené s funkcemi stránek provideru tretích stran.

 

COOKIES NAŠÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY.

Nekteré cookies jsou používány výhradne Pentou, a tudíž se nazývají „cookies dané internetové stránky“. Níže uvedená tabulka vysvetluje, které cookies pro naše internetové stránky používáme a proc:

Druh cookie, Název, Úcel, Doba užití

 • Umbraco, FFFLangCookie, Podporuje volbu jazyka, 180 dní
 • Umbraco, xhidecookienote, Podporuje uzavrení banneru cookie, 365 dní
 • Umbraco, ASP.NET_SessionID, Ukládá informace o uživatelove prístupu, 1 den

 

COOKIES TRETÍCH STRAN.

Jak je vysvetleno v našem Predpisu o ochrane osobních údaju, Penta používá providery služeb tretích stran, kterí nám pomáhají rídit, vykonávat a vylepšovat naši reklamní cinnost. Tyto strany mohou nastavovat cookies, které nám pomáhají sbírat informace a poskytovat vám reklamní obsah, který je podle našeho názoru pro vás zajímavý. Obcas nám mohou tyto tretí strany rovnež pomáhat formou poskytování jistých statistických a analytických informací souvisejících s našimi marketingovými metodami. Níže uvedená tabulka nabízí prehled cookies tretích stran, které používáme.

Druh cookie, Název, Úcel, Doba užití

 • Google Analytics, _utma, Podporuje sledování pohybu po internetových stránkách, 730 dní
 • Google Analytics, _utmb, Podporuje sledování pohybu po internetových stránkách, 1 den
 • Google Analytics, _utmc, Podporuje sledování pohybu po internetových stránkách, 365 dní
 • Google Analytics, _utmt, Podporuje sledování pohybu po internetových stránkách, 1 den
 • Google Analytics, _utmz, Podporuje sledování pohybu po internetových stránkách, 182 dní
 • Universal Analytics, _dc_gtm_UA-28119693-1, Podporuje sledování pohybu po internetových stránkách s DoubleClickem, 1 den
 • Universal Analytics, _ga, Podporuje sledování pohybu po internetových stránkách, 730 dní
 • DoubleClick, _gid, Podporuje sledování pohybu pro retargeting (zájmove cílenou reklamu), 1 den
 • Expedia Meeting Market, user-guid, Podporuje rezervaci konferencních prostor, 1826 dní
 • Matomo, _pk_id.*, Ukládá identifikaci uživatele, 393 dní
 • Matomo, _pk_idses.*, Ukládá informaci o návšteve internetové stránky, 1 den
 • Matomo,_pk_cvar.*, Ukládá data o pohybu na stránkách, 1 den
 • Yandex.Metrica, _ym_uid, Ukládá identifikaci uživatele, 720 dní
 • Yandex.Metrica, _ym_isad, Ukládá informaci o návšteve internetové stránky, 1 den
 • Yandex.Metrica, _ym_visorc_47568904, Ukládá data o pohybu na stránkách, 1 den

 

3 JAK OVLÁDAT A ODSTRANOVAT COOKIES

Používání cookies mužete kdykoli zamezit nastavením svého internetového prohlížece. Prohlížece se liší, chcete-li tedy zjistit dostupné nastavení vztahující se k používání cookies a dalších záležitostí ohledne ochrany soukromí a bezpecnosti, postupujte podle instrukcí daného prohlížece.

Musíte si však uvedomit, že pri odstranení cookies a zamezení jejich využívání nebudete možná moci plne využívat všechny funkce našich Služeb.

 

COOKIES TRETÍCH STRAN.

Pro bližší informace ohledne cílené reklamy a prípadného odmítnutí automatického sberu techto dat pro tyto úcely navštivte, prosím, stránky http://www.aboutads.info/choices/ nebo http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. V rámci Evropské unie a Kanady postupují místní organizace Digital Advertising Alliance (DAA) podle podobného schématu „výberu reklamy“: viz http://www.youronlinechoices.com (Evropa) a http://youradchoices.ca/ (Kanada). Jestliže vypnete tyto cílené reklamní cookies, bude toto vypnutí funkcní pouze v internetovém prohlížeci nebo na mobilním zarízení, z nehož k tomuto vypnutí došlo. Používáte-li ruzná zarízení ci internetové prohlížece, budete muset používání cookies vypnout zvlášt pro každý prohlížec nebo zarízení, která používáte.

 

GOOGLE ANALYTICS

Penta používá Google Analytics, službu webové analytiky poskytované spolecností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používají cookies v podobe textových souboru umístených ve vašem pocítaci, které Službám pomáhají analyzovat, jak uživatelé naše služby používají. Informace generované cookies ohledne vašeho používání Služeb budou predány a uloženy spolecností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace naším jménem jako operátor Služeb za úcelem vyhodnocení vašeho použití Služeb, k sestavení zpráv o využívání Služeb pro operátory Služeb a k poskytnutí dalších služeb vztahujících se k využívání Služeb a internetu.

V prípade, že je ve Službách aktivována anonymizace IP adres, bude vaše IP adresa zkrácena v rámci clenských státu Evropské unie (EU) nebo dalších smluvních stran Dohody o Evropském hospodárském prostoru (EHP). Pouze ve výjimecných prípadech bude celá IP adresa napred prenesena na server spolecnosti Google do Spojených státu a teprve tam zkrácena. Ve Službách je aktivována anonymizace IP adres. IP adresa, kterou váš prohlížec predá v rámci Google Analytics, nebude spojena s žádnými jinými daty, která má spolecnost Google ve svém držení. Používání cookies mužete odmítnout volbou náležitého nastavení ve svém prohlížeci. Berte nicméne, prosím, na vedomí, že pristoupíte-li k tomuto kroku, nebudete zrejme moci plne využívat funkce Služeb.

Sledování Google Analytics mužete rovnež vypnout s úcinností pro budoucnost stažením a instalací Google Analytics Opt-out Browser Add-on do vámi používaného internetového prohlížece: (kliknete zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB).

 

WEB BEACONS

Web beacons (rovnež nazývané internetové tagy, pixelové tagy nebo transparentní soubory GIF) používáme zejména ke sberu a údržbe souborných dat (napríklad o poctu návštevníku internetové stránky), jež nám pomáhají zjistit, které oblasti jsou mezi našimi uživateli nejoblíbenejší, a vylepšovat a aktualizovat tak obsah našich Služeb. Web beacons nám rovnež pomáhají merit úcinnost naší online reklamy a e-mailových kampaní, napríklad tím, že spocítají pocet osob, které navštíví naše Služby, nebo pocet tech, kterí otevrou nebo zareagují na zaslaný e-mail. Nekteré z informací, které shromaždujeme používáním web beacons, mohou být osobne identifikovatelné. Nepropojujeme však tyto informace s ostatními osobními daty, která jsme o vás získali.

 

KTERÁ CÁST SPOLECNOSTI PENTA POUŽÍVÁ COOKIES

Za vaše osobní data poskytnutá našim Službám, prípadne jimi nebo pro ne sesbíraná, bude zodpovídat spolecnost Penta Hotels Worldwide GmbH.