VERTROUWELIJKHEID

1.  De inhoud en de gepubliceerde informatie op deze website zijn eigendom van Penta Hotels Worldwide GmbH en/of derden.  De informatie van pentahotels mag uitsluitend worden gedownload, gereproduceerd of overgedragen voor eigen, niet-commercieel gebruik.


2.  De websites van pentahotels kunnen verwijzen naar merken, octrooien, beschermde informatie, bedrijfsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van pentahotels en/of derden of deze bevatten.  Deze licenties of rechten worden u niet verleend, noch worden deze licenties en gebruiksrechten , zoals merken, octrooien, beschermde informatie, bedrijfsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van pentahotels en/of derden aan u toegewezen.


3.  U verklaart dat u geen apparaten, software of andere instrumenten die een negatief effect hebben op of die bestemd zijn voor de goede werking van onze website zult gebruiken en dat u niets zult ondernemen dat onze infrastructuur excessief of onevenredig belast.  Bovendien verklaart u dat u geen robots, spiders of andere automatische apparaten of handmatige procedures zult gebruiken om onze website of de inhoud daarvan te controleren of te kopiëren, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een bevoegde pentahotels-agent.  Deze toestemming wordt geacht te zijn gegeven voor de gebruikelijke technologie gebruikt door zoekmachines die bezoekers naar deze site brengt.


4.  De site stelt u in staat gebruik te maken van gebruikersnamen, wachtwoorden of andere codes of middelen (toegangscodes) teneinde toegang te krijgen tot gebieden van deze site met beperkte toegang.  De inhoud van deze gebieden met beperkte toegang wordt als vertrouwelijk beschouwd door pentahotels, en u krijgt hiertoe alleen toegang voor eigen gebruik.  We behouden ons het recht voor om het gebruik van deze toegangscodes te beperken samen met uw naam door derden als we aannemen dat dit ten koste gaat van de werking van onze site, een zakelijke voorsprong geeft aan andere partijen of nog andere consequenties heeft die schadelijk zijn voor ons.


5.  Alle informatie wordt geleverd "as is" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van contracten.  Aangezien sommige rechtsgebieden niet toestaan dat geïmpliceerde garanties worden uitgesloten, is de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.


6.  De informatie van pentahotels kan technische fouten of typfouten bevatten.  Pentahotels behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen, de informatie van pentahotels te corrigeren en/of te verbeteren en de producten en programma's die hierin beschreven worden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


7.  De websites van pentahotels bevatten informatie over producten en diensten wereldwijd aangeboden door pentahotels; deze zijn niet op alle locaties beschikbaar.  Indien de website van een pentahotel verwijst naar een product of een dienst van pentahotels, betekent dit niet dat een dergelijk product of een dergelijke dienst ook beschikbaar is in uw omgeving.


8.  Als u de website van pentahotels verlaat door een link naar een externe site te volgen, met inbegrip van de sites van reclamepartners, is pentahotels niet verantwoordelijk voor de gegevensprivacybepalingen van deze sites of de cookies die door deze sites gebruikt worden.  Aangezien pentahotels deze sites en bronnen niet kan monitoren, gaat u er ook mee akkoord dat pentahotels niet verantwoordelijk is voor dergelijke externe sites of beschikbare bronnen, noch keurt pentahotels de inhoud, advertenties, producten of andere materialen die beschikbaar zijn op deze sites goed en het is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hen.


9.  Als u de gegevensbeschermingsbepalingen die van toepassing zijn op pentahotels.com wilt lezen, lees onze gegevensbeschermingsverklaring.  Als u vragen hebt over deze algemene gebruiksvoorwaarden, stuur dan een e-mail naar info@pentahotels.com.


10. Boeken: Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt, zowel handmatig als via informaticasystemen, met het oog op het tegemoet komen van uw verzoeken (geen instemming vereist) en werkzaamheden op het gebied van b) marketing, promotionele activiteiten en toezending van informatiemateriaal met betrekking tot diensten en producten die worden aangeboden door onze organisatie (toestemming vereist).

 

 

Gegevensoverdracht is niet verplicht, maar noodzakelijk om tegemoet te komen aan uw verzoeken. Uw gegevens kunnen overgedragen worden aan andere gecontroleerde of gerelateerde bedrijven. De gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden. Tenslotte willen wij u eraan herinneren dat, om de rechten uit te oefenen zoals bedoeld in artikel 7 van het Wetboek betreffende de bescherming van persoonsgegevens (toegang, wijziging, schrapping, bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens, enz.) u de persoon kunt contacteren die belast is met de verwerking van de gegevens, door te schrijven naar: Penta Hotels Worldwide GmbH, Mayfarthstraße 15-19, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland, +49 (0) 69 256699 0

 
DISCLAIMER
1. Inhoud van de website

Penta Hotels Worldwide GmbH  geeft geen garantie dat de verstrekte informatie up-to-date, correct of volledig is, en geeft geen garantie van zijn kwaliteit. Aansprakelijkheidsclaims tegen Penta Hotels Worldwide GmbHinzake stoffelijke of onstoffelijke schade die wordt veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij anders bepaald, voor zover Penta Hotels Worldwide GmbH niet in fout is als gevolg van opzet of grove schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving. Penta Hotels Worldwide GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onderdelen van de pagina's of de gehele website, deze aan te vullen of te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken.
 
2. Referenties en links
In het geval van directe en indirecte links naar andere websites (hyperlinks) die buiten de verantwoordelijkheid van Penta Hotels Worldwide GmbH vallen, kan aansprakelijkheid alleen optreden in het geval Penta Hotels Worldwide GmbH kennis heeft van de inhoud, het technisch mogelijk zou zijn voor Penta Hotels Worldwide GmbH het gebruik van onwettige inhoud te voorkomen en dit redelijkerwijs kon worden verwacht. Penta Hotels Worldwide GmbH stelt uitdrukkelijk dat op het tijdstip waarop de links werden geplaatst er geen onrechtmatige inhoud op de gelinkte sites stond. Penta Hotels Worldwide GmbH heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte sites. Daarom distantieert het zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina's die werden gewijzigd nadat de link werd gecreëerd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen zijn eigen internetsite en de bijdragen van anderen in gastenboeken, forums, lijsten van links en mailinglijsten geleverd door Penta Hotels Worldwide GmbH en alle andere vormen van database met voorzieningen voor externe schrijftoegang. In het geval van onrechtmatige, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade voortvloeiend uit het gebruik of niet-gebruik van informatie op zodanige wijze, is de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen als enige aansprakelijk; de beschikbaarstelling van links naar de publicatie geeft geen aanleiding tot aansprakelijkheid.
 
3. Copyright en handelsmerken

In alle publicaties streeft Penta Hotels Worldwide GmbH naar eerbiediging van het auteursrecht op de gebruikte beelden, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten, om beelden, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten gemaakt door Penta Hotels Worldwide GmbH zelf te gebruiken of om de beelden, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in het publieke domein te gebruiken. Alle handelsmerken die op de website genoemd worden en in voorkomend geval eigendom van derden zijn, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de bezitsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Het simpelweg noemen van merken mag niet worden geïnterpreteerd in die zin dat ze niet door rechten van derden zijn beschermd. Het copyright van gepubliceerde objecten aangemaakt door  Penta Hotels Worldwide GmbH zelf berust uitsluitend bij Penta Hotels Worldwide GmbH. De reproductie of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Penta Hotels Worldwide GmbH, tenzij anders bepaald, voor zover Penta Hotels Worldwide GmbH niet in fout is als gevolg van opzet of grove schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving. Penta Hotels Worldwide GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onderdelen van de pagina's of de gehele website, deze aan te vullen of te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken.
 
4. Gegevensbescherming
Voor zover dit mogelijk is, op de website, om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, gebeurt de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Alle aangeboden services mogen worden gebruikt en betaald – voorzover dit technisch mogelijk is en redelijkerwijs kan worden verwacht – zonder de verstrekking van dergelijke gegevens of door het invoeren van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het is derden niet toegestaan gebruik te maken van de in deze disclaimer gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare gegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen, om u informatie te sturen die niet uitdrukkelijk werd gevraagd. Het recht is uitdrukkelijk voorbehouden om gerechtelijke stappen te ondernemen, indien er sprake is van overtreding van dit verbod, tegen personen die zogenaamde spam-e-mails verzenden.
 
5. De wettelijke effectiviteit van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Voor zover delen of afzonderlijke gedeelten van het opstellen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wetten, blijft de strekking en de geldigheid van de overige delen van het document onaangetast.
 
 
 
Penta Hotels Worldwide GmbH
Mayfarthstraße 15-19
60314 Frankfurt am Main, DuitslandTel:. +49 69 256699 0

Fax: +49 69 256699 766
E-mail: info@pentahotels.comAmtsgericht (Local Court) Frankfurt am Main
Handelsregisternummer HRB 79385

Btw-nummer: DE249953779Directeuren:

Sonia Cheng, Patrick Tsang, Eugène P. E. Staal