SDĚLENÍ O DŮVĚRNÉ POVAZE INFORMACÍ

1.  Obsah těchto internetových stránek a uveřejněné informace jsou vlastnictvím společnosti Penta Hotels Worldwide GmbH はペンタホテル ジャーマニーGmbH a / nebo třetích stran.  Informace společnosti Pentahotels je možné reprodukovat nebo přenášet pouze pro soukromé, nekomerční účely. 

2.  Internetové stránky společnosti Pentahotels mohou obsahovat ochranné známky, patenty, chráněné informace, obchodní tajemství, technologie, produkty, postupy nebo jiná vlastnická práva společnosti Pentahotels anebo třetích stran či na ně odkazovat.  Tyto licence a práva, například obchodní známky, patenty, chráněné informace, obchodní tajemství, technologie, produkty, postupy nebo jiná vlastnická práva společnosti Pentahotels anebo třetích stran Vám nejsou uděleny ani Vám nejsou postoupeny. 

3.  Prohlašujete, že nepoužijete žádná zařízení, software či jiné nástroje, které naruší nebo slouží k narušení řádného fungování našich internetových stránek a neuděláte nic, co do značné míry nebo nepřiměřeně zatíží naši infrastrukturu.  Dále prohlašujete, že nepoužijete žádné roboty, pavouky ani jiná automatická zařízení nebo manuální postupy k monitorování nebo kopírování našich internetových stránek nebo jejich obsahu bez výslovného předchozího písemného souhlasu oprávněného zástupce společnosti Pentahotels.  Předpokládá se, že tento souhlas platí pro obvyklé technologie používané vyhledávači, pomocí nichž se návštěvníci dostanou na tyto stránky. 

4.  Na těchto stránkách můžete používat uživatelská jména, hesla nebo jiné kódy či pomůcky (přístupové kódy) s cílem získat přístup k oblastem těchto stránek, do nichž je přístup omezen.  Obsah těchto oblastí s omezeným přístupem je společností Pentahotels považován za důvěrný. Přístup k těmto informacím je vám umožněn pouze pro soukromé účely.  Vyhrazujeme si právo zakázat používání těchto přístupových kódů a také Vašeho jména třetími stranami, pokud usoudíme, že to narušuje fungování našich internetových stránek, poskytuje to obchodní výhodu jiným stranám nebo to má pro nás nepříznivé důsledky.

5.  Všechny informace jsou poskytnuty „jak stojí a leží“, bez výslovné nebo odvozené záruky, včetně, nikoli však pouze, odvozené záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení smluv.  Některé jurisdikce nepovolují vyloučení odvozené záruky, a proto se na Vás výše uvedené vyloučení nemusí vztahovat. 

6.  Informace společnosti Pentahotels mohou obsahovat technické či pravopisné chyby.  Společnost Pentahotels si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění měnit, opravovat anebo vylepšovat své informace a produkty a programy v nich popsané. 

7.  Internetové stránky společnosti Pentahotels obsahují informace o produktech a službách nabízených společností Pentahotels po celém světě. Uvedené produkty a služby tedy nejsou dostupné v každé lokalitě.  Pokud se internetové stránky společnosti Pentahotels zmiňují o produktu nebo službě společnosti Pentahotels, neznamená to, že takový produkt či taková služba jsou dostupné i ve Vaší oblasti. 

8.  Odejdete-li z internetových stránek společnosti Pentahotels otevřením určitého odkazu na externí stránky (včetně stránek inzerujících partnerů), pak společnost Pentahotels nenese odpovědnost za opatření ochrany osobních údajů na těchto stránkách nebo za soubory cookie používané těmito stránkami.  Společnost Pentahotels nemůže tyto stránky a zdroje monitorovat, a proto souhlasíte s tím, že za tyto dostupné externí stránky nebo zdroje společnost Pentahotels nenese odpovědnost, neschvaluje jejich obsah, reklamy, produkty či jiné dostupné materiály na těchto stránkách, ani za ně není zodpovědná. 

9.  Pokud chcete znát zásady ochrany údajů, které se vztahují na stránky pentahotels.com, přečtěte si naše Prohlášení o ochraně údajů.  Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek používání, zašlete nám e-mail na adresu info@pentahotels.com.

10. Rezervace: Vaše osobní údaje budeme zpracovávat my, a to manuálně i s pomocí systémů pro zpracování dat, pro účely a) vyhovění Vašim žádostem (souhlas není nutný) a vykonávání činností v oblasti b) marketingu, propagačních činností a předávání informačních materiálů týkajících se služeb a produktů nabízených naší organizací (nutný souhlas). Přenos dat není povinný, ale je potřebný pro vyhovění Vašim žádostem. Vaše údaje mohou být přenášeny dalším kontrolovaným nebo souvisejícím společnostem. Údaje se nesmí zveřejňovat. V neposlední řadě Vám chceme připomenout, že pro účely výkonu práv zaručených článkem 7 Zákona o ochraně osobních údajů (přístup, úprava, odstranění, vyslovení námitky proti zpracování vašich údajů atd.) se můžete obrátit na osobu odpovědnou za zpracování dat, a to písemně na adrese: Penta Hotels Worldwide GmbH, Mayfarthstraße 15-19, 60314 Frankfurt am Main, Německo, +49 (0) 69 256699 0

 

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Odmítnutí odpovědnosti

1. Obsah těchto internetových stránek

 

Společnost Penta Hotels Worldwide GmbH neposkytuje žádnou záruku za to, že uvedené informace jsou aktuální, správné či úplné a neposkytuje záruku v souvislosti s jejich kvalitou. Nároky na odškodnění uplatňované proti společnosti Penta Hotels Worldwide GmbH v souvislosti s materiální nebo nemateriální škodou způsobenou používáním nebo nepoužíváním předložených informací nebo používáním nesprávných nebo neúplných informací jsou vyloučeny, pokud není stanoveno jinak, a to do té míry, že společnost Penta Hotels Worldwide GmbHnenese odpovědnost z důvodu úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné a podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost Penta Hotels Worldwide GmbH si vyhrazuje výlučné právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celé stránky nebo je přestat dočasně či trvale zveřejňovat.

 

2. Odkazy a adresy

V případě přímých a nepřímých odkazů na jiné internetové stránky (hypertextové odkazy), které jsou mimo oblast odpovědnosti společnosti Penta Hotels Worldwide GmbH, vznikne odpovědnost pouze v případě, že společnost Penta Hotels Worldwide GmbH zná obsah, bylo by pro ni technicky možné zabránit používání nezákonného obsahu a bylo by rozumné to od ní očekávat. Společnost Penta Hotels Worldwide GmbH výslovně prohlašuje, že v době, kdy tyto odkazy byly na její stránky umístěny, žádný takový nezákonný obsah na odkazovaných stránkách nebyl. Penta Hotels Worldwide GmbH nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah či autorství odkazovaných stránek. Výslovně se tedy distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách, které prošly změnou poté, co byl odkaz vytvořen. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy vytvořené v rámci vlastních internetových stránek a na všechny příspěvky v knihách hostů, na fórech, seznamech odkazů a seznamech adresátů poskytnutých společností Penta Hotels Worldwide GmbHa ve všech dalších formách databáze s možností oprávnění k externímu zápisu. V případě nezákonného, nesprávného nebo neúplného obsahu a zejména v případě škody způsobené používáním či nepoužíváním informací, které jsou takto poskytnuté, nese výlučnou odpovědnost provozovatel internetových stránek, na které se odkaz vztahuje; samotné opatření odkazů na publikace nezakládá vznik odpovědnosti.

 

3. Autorská práva a ochranné známky

Společnost Penta Hotels Worldwide GmbH se ve všech publikacích snaží respektovat autorská práva na použité snímky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty a používat snímky, grafiky zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sama vytvořila, nebo používat snímky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které jsou veřejně dostupné. Všechny ochranné známky uvedené na internetových stránkách a případně licencované třetím stranám podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného zákona ohledně ochranných známek a vlastnických práv příslušných registrovaných vlastníků. Pouhé uvedení ochranných známek nesmí být interpretováno tak, že nejsou chráněny právy třetích stran. Autorská práva na zveřejněné předměty vytvořené samotnou společností Penta Hotels Worldwide GmbH jsou v držení výlučně společnosti Penta Hotels Worldwide GmbH. Reprodukce nebo používání těchto fotografií, grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích je povoleno pouze s výslovným souhlasem společnosti Penta Hotels Worldwide GmbH, pokud není stanoveno jinak, a to do té míry, že společnost Penta Hotels Worldwide GmbH nenese odpovědnost z důvodu úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné a podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost Penta Hotels Worldwide GmbH si vyhrazuje výlučné právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celé stránky nebo je přestat dočasně či trvale zveřejňovat.

 

4. Ochrana osobních údajů

Pokud je na internetových stránkách možné zadávat osobní či obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), pak je zpřístupnění těchto údajů uživatelem prováděno zcela dobrovolně. Všechny nabízené služby mohou být používány a placeny – pokud je to technicky možné a lze to rozumně očekávat – bez zpřístupnění takových údajů, nebo zadáním anonymních údajů či pseudonymu. Třetí strany nesmí používat kontaktní údaje uveřejněné v tomto Odmítnutí odpovědnosti nebo srovnatelné údaje, jako například poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, k odesílání informací, které nebyly výslovně vyžádány. V případě porušení tohoto zákazu existuje právo podniknout právní kroky proti osobám, které odeslaly materiál označovaný jako nevyžádané e-maily.

 

5. Zákonná účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Pokud části nebo jednotlivé oddíly znění tohoto textu už neodpovídají platným právním předpisům nebo jim neodpovídají plně, pak obsah a platnost ostatních částí tohoto dokumentu zůstávají nedotčeny.


Penta Hotels Worldwide GmbH
Mayfarthstraße 15-19
60314 Frankfurt am Main, Německo

Tel:. +49 69 256699 0
Fax: +49 69 256699 766
E-mail: info@pentahotels.com

Amtsgericht (místní soud) Frankfurt am Main
Obchodní rejstřík č. HRB 79385
DIČ: DE249953779

Ředitelé:
Sonia Cheng, Patrick Tsang, Eugène P. E. Staal